Home > Uncategorized > Σκέψεις πανεπιστημιακών για το κείμενο διαβούλευσης του Υπουργείου Παιδείας

Σκέψεις πανεπιστημιακών για το κείμενο διαβούλευσης του Υπουργείου Παιδείας

November 28th, 2010

25/11/2010

Πρόσφατα δόθηκαν στη δημοσιότητα θέσεις-προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας με στόχο την αναβάθμιση των Ελληνικών πανεπιστημίων. Στόχος καίριος και επίκαιρος, καθώς η αναβάθμιση των πανεπιστημίων, πέρα από τα στενά όρια της εκπαίδευσης, θα συνεισφέρει σημαντικά και στην απαραίτητη οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη της χώρας.

Η ανάγκη αλλαγών στα πανεπιστήμια είναι αδήριτη. Το κείμενο που δημοσιοποίησε το Υπουργείο είναι, κατά τη γνώμη μας, ενδιαφέρον και τολμηρό, με ρηξικέλευθες προτάσεις και μπορεί να αποτελέσει μια σοβαρή βάση διαλόγου. Αν οι προτάσεις υλοποιηθούν σωστά έχουν τη δυνατότητα να θέσουν το ελληνικό πανεπιστήμιο σε τροχιά ανάκαμψης. Αν όμως υλοποιηθούν με λανθασμένο τρόπο, κινδυνεύουν να επιδεινώσουν την κατάσταση ακόμα περισσότερο. Η αρνητική εμπειρία του νόμου πλαίσιο του 1982 συνιστά μεγάλη προσοχή στην υλοποίηση των αλλαγών.

Σ΄αυτό το πλαίσιο, και χωρίς απαραίτητα να συμφωνούμε με κάθε πρόταση του Υπουργείου, δηλώνουμε την κατ’ αρχήν στήριξή μας σε ορισμένες κεντρικές επιλογές του, διευκρινίζοντας συγχρόνως μερικές απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχία τους. Συγκεκριμένα:

1. Η σύσταση Συμβουλίων Διοίκησης (Σ.Δ.) είναι διεθνώς δοκιμασμένη πρακτική στις χώρες με ακαδημαϊκό τοπίο συγγενές προς το ελληνικό (Ευρωπαϊκή Ένωση) και την χαιρετίζουμε ως εργαλείο για τον ανεξάρτητο έλεγχο της εκ των πραγμάτων ενισχυμένης Πρυτανικής αρχής. Επειδή όμως η εμπειρία με τις διορισμένες Διοικούσες Επιτροπές των νέων πανεπιστημίων δεν ήταν πάντα η καλύτερη δυνατή, απαιτείται προσοχή. Ένα σωστά στελεχωμένο Σ.Δ. μπορεί και επιβάλλεται (α) να ελέγχει την εύρυθμη λειτουργία ενός ΑΕΙ με γνώμονα την αυστηρή τήρηση των κανόνων της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και την χρηστή οικονομική του διαχείριση, (β) να εμπλουτίζει το ΑΕΙ με εθνική και διεθνή εμπειρία, (γ) να εκφράζει την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα όπως αυτή διαμορφώνεται, (δ) να χαράσσει μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται η στελέχωση των Σ.Δ. από πρόσωπα του δημόσιου βίου τα οποία να είναι ακέραια, να έχουν ευθυκρισία και πείρα, και να θέτουν το μακροχρόνιο, καλώς εννοούμενο συμφέρον των ΑΕΙ πάνω από ο,τιδήποτε άλλο. Θεωρούμε στοιχείο εκ των ων ουκ άνευ ότι η πλειοψηφία των μελών των Σ.Δ. πρέπει να αποτελείται από πρόσωπα μη σχετιζόμενα με το οικείο ΑΕΙ και, στην καλύτερη περίπτωση, εξωτερικά της στενής ελληνικής ακαδημαϊκής και πολιτικής πραγματικότητας. Θα πρέπει να υιοθετηθούν δικλείδες ασφαλείας που θα αποκλείουν κάθε είδος κομματικής επιρροής στα Σ.Δ.

2. Η προτεινόμενη αλλαγή του τρόπου επιλογής του πρύτανη μέσω διεθνούς διαγωνισμού είναι εξαιρετικά θετική. Αυτή είναι πλέον η συνήθης διεθνής πρακτική. Ανοίγεται έτσι η δυνατότητα αξιοποίησης στελεχών και μεταφοράς καλών πρακτικών από άλλα πανεπιστήμια.

3. Χαιρετίζουμε την εισαγωγή της διαρκούς αξιολόγησης των μελών ΔΕΠ στη βάση του ερευνητικού και διδακτικού τους έργου, συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν ήδη αποκτήσει μονιμότητα. ‘Εχουμε την πεποίθηση ότι εφ΄όσον η αρχή αυτή υλοποιηθεί με τρόπο έντιμο, διαφανή και αξιοκρατικό, θα συμβάλει τα μέγιστα στην εξυγίανση του επιστημονικού και ερευνητικού κλίματος στα ελληνικά ΑΕΙ, τα οποία κατά κοινή ομολογία υποφέρουν από φαινόμενα αναξιοκρατίας, νεποτισμού και συναλλαγής.

4. Η σύνδεση της χρηματοδότησης με αντικειμενικούς δείκτες είναι επίσης ένα θετικό βήμα. Χρειάζεται όμως προσοχή. Οι περισσότεροι από τους δείκτες που πρότεινε το υπουργείο, όπως π.χ. ο αριθμός των αποφοίτων, είναι ποσοτικοί, όχι ποιοτικοί. Η χρήση τέτοιων δεικτών θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση του πήχυ αποφοίτησης και υποβάθμιση του επιπέδου των σπουδών. Οι δείκτες που θα υιοθετηθούν θα πρέπει να δημιουργούν τα σωστά κίνητρα. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην προώθηση της ποιότητας της έρευνας, όπως αυτή τεκμαίρεται από την ποιότητα των περιοδικών στα οποία δημοσιεύεται, τον αριθμό αναφορών που προσελκύει, κτλ.

5. Πέρα από τα κίνητρα, απαιτείται και λογοδοσία. Η ευθύνη για κάθε απόφαση και πράξη εντός του πανεπιστημίου πρέπει να είναι ξεκάθαρη και να προβλέπονται σαφείς κυρώσεις, τόσο σε επίπεδο μελών ΔΕΠ όσο και σε επίπεδο πανεπιστημίου, για κάθε παράνομη ή αντιδεοντολογική πράξη.

6. Η πρόταση για εισαγωγή σε σχολή αντί για τμήμα αποσκοπεί στην αύξηση της κινητικότητας των φοιτητών μέσα στο πανεπιστήμιο. Πρόκειται για καλό στόχο που μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα σε ορισμένες σχολές. Προσκρούει όμως σε μεγάλες πρακτικές δυσκολίες σε σχολές με τμήματα που έχουν μεγάλη διαφορά στο βαθμό πρόσβασης. Απαιτείται επομένως ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή της πρότασης αυτής.

Πρέπει να σημειώσουμε όμως ότι το κείμενο του Υπουργείου έχει σημαντικές ελλείψεις. Για παράδειγμα, το κείμενο παρακάμπτει, πιθανώς σκόπιμα, κάποια χρόνια και πολύ γνωστά προβλήματα των πανεπιστημίων μας, όπως οι καταλήψεις, οι φθορές πανεπιστημιακής περιουσίας, οι πράξεις βίας, και οι αυθαιρεσίες εκ μέρους των φοιτητοσυνδικαλιστών. Δεν αναγνωρίζει ότι ο κομματικός φοιτητικός συνδικαλισμός αποτελεί μεγάλη πληγή των ελληνικών πανεπιστημίων για την οποία την κύρια ευθύνη την φέρουν τα ίδια τα κόμματα. Η πρωτοβουλία για τη λύση αυτών των προβλημάτων πρέπει να αναληφθεί από την κυβέρνηση και γενικότερα το πολιτικό σύστημα. Επίσης το κείμενο παραλείπει να ασχοληθεί με λειτουργικά προβλήματα όπως η δυνατότητα απεριόριστων εξετάσεων, κάτι που οδηγεί σε άδεια αμφιθέατρα και επιμήκυνση του χρόνου σπουδών.

Παρ’ όλα τα αρνητικά του, το κείμενο διαβούλευσης του Υπουργείου περιέχει αλλαγές που θα μπορούσαν να ενισχύσουν όσους Έλληνες πανεπιστημιακούς ακάματα και κάτω από αντίξοες συνθήκες χρηματοδότησης και περιβάλλοντος, παράγουν έρευνα με διεθνή ακτινοβολία και διδασκαλία υψηλού επιπέδου, προσφέροντας στη νέα γενιά των Ελλήνων όραμα και χειροπιαστή προοπτική για το μέλλον. Πιστεύουμε ότι η ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα θα αρθεί πάνω από στείρους σκεπτικισμούς και φόβους και θα λάβει ενεργά μέρος σ΄έναν γόνιμο διάλογο με σκοπό την αναγέννηση των ΑΕΙ της πατρίδας μας. Σε αυτή την προσπάθεια είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή όλων με εποικοδομητικές προτάσεις. Η αδιαφορία και η εκ των προτέρων αρνητική στάση θα υποβαθμίσουν το διάλογο και τα αποτελέσματά του.

111 υπογράφοντες

(Ελλάδα, 54)

Σταύρος Αναγνωστόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Παν. Πατρών

Γιώργος Ανωγειανάκης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

Πάνος Αργυράκης, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ

Χρήστος Αργυρόπουλος, Νεφρολόγος, Νεφρολογικό Ινστιτούτο Δ Βαλής, Μαρούσι, Αθήνα

Γιώργος Αρσένος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Κτηνιατρική ΑΠΘ

Αντώνης – Ιωάννης Βαρδουλάκης, Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, ΑΠΘ

Ξενοφών Βερύκιος, Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Παν. Πατρών

Δημήτρης Βλασσόπουλος, Καθηγητής, ΙΤΕ και Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Λουκάς Βλάχος, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ

Αχιλλέας Γραβάνης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Παν. Κρήτης

Γιώργος Γραμματικάκης, Ομότιμος Καθηγητής και τ. πρύτανης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ιωακείμ Γρυσπολάκης, Καθηγητής και Πρύτανης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Κλεάνθης Θραμπουλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ορέστης Καλογήρου, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ

Δημήτρης Καιρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Βασίλειος Κελεσίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης

Μιχάλης Κολουντζάκης, Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπ. Κρήτης

Μάνος Κουτράκης, Ερευνητής, ΕΘΙΑΓΕ, Νέα Πέραμος, Καβάλα

Μιχάλης Κουτσιλιέρης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Μιχάλης Γ. Λαγουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης

Θεόδωρος Π. Λιανός, Ομότιμος Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιωάννης Ματσούκας, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Παν. Πατρών

Χρήστος Ματσούκας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Βλάσης Μαυραντζάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Αριστείδης Μαυρίδης, Καθηγητής Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βασίλης Μούγιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Νικόλαος Μουσιόπουλος, Καθηγητής και τ. Κοσμήτορας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ

Χαράλαμπος Μουτσόπουλος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Ιωάννης Μπάλιος, Καθηγητής, Γεωπονικής Σχολή, Α.Π.Θ.

Δημοσθένης Μπούρος, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Γεώργιος Μπήτρος, Ομότιμος Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δημήτρης Ξενάκης, Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Παν. Κρήτης

Σπύρος Πανδής, Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Παν. Πατρών

Βασίλης Παπαγεωργίου, Ομότιμος Καθηγητής και τ. Κοσμήτορας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.

Γιώργος Ν. Παπαθεοδώρου, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Πάνος Πατσαλάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Παν. Ιωαννίνων

Φωτεινή-Νιόβη Παυλίδου, Καθηγήτρια, Τμήμα ΗΜΜΥ, ΑΠΘ

Αθανάσιος Πρωτόπαπας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ.

Δημήτριος Ραπακούλιας, Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Παν. Πατρών

Λεωνίδας Ρεσβάνης, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ

Παναγιώτης Σίμος, Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, Παν. Κρήτης

Φωτεινή Ν Σκοπούλη, Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Κώστας Σοφούλης, Ομότιμος Καθηγητής και τέως Πρόεδρος της Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κώστας Μ. Σούκουλης , Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης & ΙΤΕ, Ηράκλειο και Iowa State University, ΗΠΑ

Νικόλαος Τραυλός, Καθηγητής, ALBA Graduate Business School, Αθήνα

Γιάννης Τσαμόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Θανάσης Τσίκληρας, Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Γιώργος Φλούδας, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ανίτα Φλώρου, μέλος ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Γιώργος Φυτάς, Καθηγητής, ΙΤΕ και Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης και Max Planck Institute for Polymer Research, Mainz, Γερμανία

Παναγιώτης Χατζηπαντελίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αριστείδης Χατζής, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νίκος Χατζησάββας, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Γιώργος Χρυσικός, Ερευνητής, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών

(Εξωτερικό, 57)

Σπύρος Αγαθός, Καθηγητής Βιοχημικής Μηχανικής, Université Catholique de Louvain, Βέλγιο

Μανώλης Αντωνογιαννάκης, Assistant Editor, Physical Review Letters, New York, ΗΠΑ

Γιώργος Αρχοντίτσης, Καθηγητής, University of Toronto, Καναδάς

Βασίλης Βαλαγιαννόπουλος, MD, PhD, Associate Professor of Pediatrics, Hôpital Necker-Enfants Malades, Γαλλία

Γιάννης Βολανάκης, Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, University of Alabama at Birmingham, ΗΠΑ

Νικόλαος Γαλάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, University of Denver, ΗΠΑ

Σωτήρης Γεωργανάς, Lecturer, Royal Holloway, University of London, Η.Β.

Νικόλαος Κ. Γεωργαντζάς, Καθηγητής Συστημικής Δυναμικής, Πανεπιστήμιο Fordham, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Κική Γουναρίδου, Associate Professor, Smith College, ΗΠΑ

Κώστας Δανιηλίδης, Καθηγητής, Department of Computer and Information Science, University of Pennsylvania, ΗΠΑ

Κωνσταντίνος Δροσάτος, Μεταδιδακτορικός Υπότροφος, Columbia University, ΗΠΑ

Ζωή Δροσάτου-Ταμπακάκη, Μεταδιδακτορική Υπότροφος, Columbia University, ΗΠΑ

Αντώνης Εφραιμίδης, Cynthia Kim Chair of Information Technology, Department of Electrical and Computer Engineering, University of Maryland, ΗΠΑ

Νικόλαος Ζαχαριάδης, Καθηγητής, Department of Government, University of Alabama at Birmingham, ΗΠΑ

Παναγιώτης Γ. Ηπειρώτης, Associate Professor, Stern School of Business, New York University, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Ιωάννης Θεοδοσίου, Professor, University of Aberdeen Business School, ΗΒ

Γιάννης Ν. Καζνέσης, Associate Professor, Department of Chemical Engineering and Materials Science, University of Minnesota, ΗΠΑ

Χαράλαμπος Καλοδήμος, Associate Professor, Chemistry Department, Rutgers University, ΗΠΑ

Στάθης Καλύβας, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Yale University, ΗΠΑ

Εμμανουήλ Κατσάνης, M.D., Professor of Pediatrics and Pathology, University of Arizona, ΗΠΑ

Σέργιος-Ορέστης Κολοκοτρώνης, Research Coordinator, American Museum of Natural History, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Χρήστος Κολυμπίρης, Μεταδιδακτορικός Υπότροφος, University of Missouri, ΗΠΑ

Δημήτρης Π. Κοντογιάννης, Καθηγητής, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, ΗΠΑ

Νίκος Κοπιδάκης, Senior Research Scientist, National Renewable Energy Laboratory, Colorado, ΗΠΑ

Αθανάσιος Κουταβάς, Associate Professor, College of Staten Island & Graduate Center, City University of New York, ΗΠΑ

Βασίλης Κουτσός, Reader, School of Engineering, University of Edinburgh, Η.Β.

Περικλής Κτώνας, Emeritus Professor, Department of Electrical and Computer Engineering, University of Houston, ΗΠΑ

Γιώργος Κωνσταντινίδης, Leo Melamed Professor of Finance,
The University of Chicago, ΗΠΑ

Νίκος Λαάρης, Doctor of Musical Arts, Amsterdam, The Netherlands

Θέμης Λαζαρίδης, Καθηγητής, City College of New York / CUNY, ΗΠΑ

Διομήδης Λογοθέτης, Καθηγητής και Πρόεδρος, Department of Physiology and Biophysics, School of Medicine, Virginia Commonwealth University, ΗΠΑ

Χρήστος Ν. Λύκος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Βιέννης, Αυστρία

Παύλος Μαραγκάκης, Research Scientist, D.E. Shaw Research, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Κυριάκος Μαρκίδης, Professor of Sociology, University of Maine, ΗΠΑ

Θέμης Ματσούκας, Professor, Department of Chemical Engineering, Penn State University

Πάνος Μιχαλόπουλος, Professor, Department of Civil Engineering, University of Minnesota, ΗΠΑ

Τριαντάφυλλος Μούντζιαρης, Professor and Head, Department of Chemical Engineering, University of Massachusetts, ΗΠΑ

Αχιλλέας Μπάρδος, Professor of School Psychology, Univ. of Northern Colorado, ΗΠΑ

Αντώνης Μπερής, Arthur B. Metzner Professor, Department of Chemical Engineering, University of Delaware, ΗΠΑ

Χάρης Μυλωνάς, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, George Washington University, ΗΠΑ

Αθανάσιος Νενές, Associate Professor, Georgia Institute of Technology, Atlanta, ΗΠΑ

Χρήστος Νταβατζίκος, Professor of Radiology, and Electrical and Systems Engineering, University of Pennsylvania, ΗΠΑ

Δημήτριος Α. Παπακωνσταντόπουλος, Chair, Department of Computational and Data Sciences, George Mason University, ΗΠΑ

Άννα Παπαφράγκου, Associate Professor, Department of Psychology,
University of Delaware, ΗΠΑ

Γιώργος Παππάς, Joseph Moore Professor of Electrical and Systems Engineering, Deputy Dean for Research, School of Engineering and Applied Science, University of Pennsylvania, ΗΠΑ

Νικόλαος Μ. Πατρικαλάκης, Kawasaki Professor of Engineering, Department of Mechanical Engineering, MIT, ΗΠΑ

Αλέξιος Πολυχρονάκος, Καθηγητής, Physics Department, City College of New York, ΗΠΑ

Πάνος Δ. Πρεβεδούρος, Καθηγητής, Civil and Environmental Engineering Department, University of Hawaii at Manoa, ΗΠΑ

Βασίλης Ρήγας, Καθηγητής Παθολογίας και Φαρμακολογίας, Stony Brook University Medical School, ΗΠΑ

Νίκος Σαχινίδης, John E. Swearingen Professor of Chemical Engineering, Carnegie Mellon University, ΗΠΑ

Νικόλαος Σκαρμέας, M.D., M.Sc., Associate Professor of Neurology, Columbia University Medical Center, New York, ΗΠΑ

Γεώργιος Σκουλάκης, Assistant Professor, Finance Department, R. H. Smith School of Business, University of Maryland, ΗΠΑ

Κώστας Τσίπης, Retired Professor, Massachusetts Institute of Technology, ΗΠΑ

Μιχάλης Τσίρος, Chair, Department of Marketing, School of Business Administration, University of Miami, ΗΠΑ

Νικόλαος Τσουλφανίδης, Editor Nuclear Technology, Reno, Nevada, ΗΠΑ

Μιχαήλ Φραγκιάς, Senior Sustainability Scientist, Global Institute of Sustainability, Arizona State University, ΗΠΑ

Γεώργιος Χατζηπαναγής, Καθηγητής και Πρόεδρος, Department of Physics and Astronomy, University of Delaware, ΗΠΑ

ΥΓ. 29/11/10. Τέσσερις ακόμα υπογραφές:

Ιωάννης Βλαχάβας, καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ

Ραφαήλ-Νικόλαος Μάρκελλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στέφανος Βλαχόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο, ΤΕΙ Ηπείρου

Γεώργιος Θεοδωρίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας ΑΠΘ

ΥΓ. 30/11/10: Δύο ακόμα:

Στέλιος Κουρής, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών και ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ.

Πάνος Λαμπρόπουλος, Μεταδιδακτορικός Υπότροφος, Kapteyn Astronomical Institute, University of Groningen και ASTRON – Netherlands Institute for Radio Astronomy, Ολλανδία

ΥΓ. 5/12/10: Δύο ακόμα:

Ηλίας Σταμπολιάδης, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης

Μαρίνα Χειλά, ΕΕΔΙΠ, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Categories: Uncategorized Tags:
 1. Θέμης Λαζαρίδης
  January 22nd, 2011 at 11:01 | #1

  http://panaretos.blogspot.com/2011/01/2212011.html

  «4. Τι ζηλεύετε από τα καλά ξένα Πανεπιστήμια και τι θα θέλατε να εφαρμοστεί και στα ελληνικά;

  Ζηλεύω κατ’ αρχήν το ότι είναι καλά! Ζηλεύω το ότι έχει δημιουργηθεί σε αυτά μια ακαδημαϊκή παράδοση. Δεν χρειάζονται Υφυπουργούς, Συμβούλια της Επικρατείας ή Ελεγκτικά Συνέδρια για να είναι σεβαστά. Ζηλεύω γιατί οι Διοικήσεις τους έχουν την ευθύνη –αλλά και ελέγχονται– για να τα διατηρούν εκεί που βρίσκονται και να τα βελτιώνουν. Ζηλεύω για το ότι, μπαίνοντας κανείς μέσα σε αυτά, αισθάνεται ότι βρίσκεται σ’ έναν ακαδημαϊκό χώρο. Ζηλεύω γιατί παίρνουν τους δικούς μας καλούς φοιτητές και τους κάνουν καθηγητές και τους κρατούν εκεί. Ζηλεύω γιατί οι μηχανισμοί ελέγχου και λογοδοσίας λειτουργούν. Ζηλεύω γιατί η ελευθερία διακίνησης των ιδεών υφίσταται στην πράξη και όχι στα χαρτιά, σε κάποιο άρθρο ενός νόμου. Ζηλεύω γιατί ξέρω ότι μπορούμε να πάμε πολύ καλύτερα, ζηλεύω γιατί με τρώει το «γιατί εκεί και όχι και εδώ».»

 2. αν
  January 22nd, 2011 at 12:04 | #2


  http://panaretos.blogspot.com/2011/01/2212011.html
  rel=”nofollow”>http://panaretos.blogspot.com/2011/01/2212011.html
  «4. Τι ζηλεύετε από τα καλά ξένα Πανεπιστήμια και τι θα θέλατε να εφαρμοστεί και στα ελληνικά;
  Ζηλεύω κατ’ αρχήν το ότι είναι καλά! Ζηλεύω το ότι έχει δημιουργηθεί σε αυτά μια ακαδημαϊκή παράδοση. Δεν χρειάζονται Υφυπουργούς, Συμβούλια της Επικρατείας ή Ελεγκτικά Συνέδρια για να είναι σεβαστά. Ζηλεύω γιατί οι Διοικήσεις τους έχουν την ευθύνη –αλλά και ελέγχονται– για να τα διατηρούν εκεί που βρίσκονται και να τα βελτιώνουν. Ζηλεύω για το ότι, μπαίνοντας κανείς μέσα σε αυτά, αισθάνεται ότι βρίσκεται σ’ έναν ακαδημαϊκό χώρο. Ζηλεύω γιατί παίρνουν τους δικούς μας καλούς φοιτητές και τους κάνουν καθηγητές και τους κρατούν εκεί. Ζηλεύω γιατί οι μηχανισμοί ελέγχου και λογοδοσίας λειτουργούν. Ζηλεύω γιατί η ελευθερία διακίνησης των ιδεών υφίσταται στην πράξη και όχι στα χαρτιά, σε κάποιο άρθρο ενός νόμου. Ζηλεύω γιατί ξέρω ότι μπορούμε να πάμε πολύ καλύτερα, ζηλεύω γιατί με τρώει το «γιατί εκεί και όχι και εδώ».»

  Στις διαπιστώσεις πάει καλά ο αγαπητός Υφυπουργός. Μόνο που δεν μπαίνει στα βαθύτερα αίτια, των συνθηκών εκείνων δηλαδή που δημιούργησαν τα πανεπιστήμια που καλώς κάνει και θαυμάζει και – το σημαντικότερο – με ποιό τρόπο η κυβέρνηση στην οποία συμμετέχει θα εμπεδώσει ανάλογες συνθήκες και στην Ελλάδα. Και όπως θα επέμενε (και σωστά) ο Panos Kokkinos, ο Πανάρετος είναι εκεί για να διοικεί, όχι για να σχολιάζει και να προβαίνει σε κοινότοπες διαπιστώσεις…

  ΥΓ: Ορίστε θέμα: αιώνιοι φοιτητές, τι γίνεται;
  http://news247.gr/ellada/paideia/dramatikh_katastash_sta_ellhnika_panepisthmia.756395.html

 3. Θέμης Λαζαρίδης
  January 22nd, 2011 at 12:32 | #3

  http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_21/01/2011_429537

  «Μεταξύ των προτάσεων ξεχωρίζει αυτή για το Συμβούλιο Ελέγχου Εποπτείας και Λογοδοσίας, το οποίο, όπως ανέφερε χθες στην «Κ» ο κ. Μυλόπουλος, μπορεί να αποτελείται από εξωπανεπιστημιακούς εκλεγμένους από το ίδρυμα και δεν θα έχει αρμοδιότητες διοίκησης»

  Ο ελέγχων εκλέγεται από τον ελεγχόμενο. Τι ωραία.

 4. Παραμυθιασμένος
  January 22nd, 2011 at 16:04 | #4

  Τότε ας τα κάνει γιατί έχει τη δύναμη. Είναι ο …του Παπανδρέου, με ότι καλό και κακό σημαίνει αυτό…

 5. Panos Kokkinos
  January 22nd, 2011 at 17:46 | #5

  @Θέμης Λαζαρίδης

  Όπως είπα και παραπάνω, οι Μυλοπουλοπαντήδες μας δουλεύουν κανονικά. Όποια κατσίκα θέλει να μασήσει τον ταραμά, ας το κάνει!

  Επί της ουσίας:
  Τον έλεγχο τον κάνει η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου – παντού στον κόσμο. Από ανώνυμες εταιρείες, μέχρι το LAPD, μέχρι το πανεπιστήμιο του Τιμπουκτού. Είναι υπηρεσία εγκατεστημένη στον οργανισμό, την πληρώνει ο οργανισμός αλλά ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ από τον εκτελεστικό βραχίονα. Είναι το μάτι του “μετόχου” στον οργανισμό, αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο (το Συμβούλιο Διοίκησης εν προκειμένω, ή αν η κατσίκα φάει λίγο ταραμά, σε όποιο όργανο θεσπίσει ο νομοθέτης να εκπροσωπεί τον μέτοχο) και μάλιστα σε επιτροπή του από τα ανεξάρτητα μέλη του.

  Ο Εσωτερικός Έλεγχος δεν είναι λογιστές να κοιτάνε τιμολόγια (αν ΚΑΙ αυτό μπορεί να κάνουν). Ελέγχουν τις διαδικασίες κάθε ΄λειτουργικής μονάδας στον οργανισμό. Δηλαδή: (α) αν υπάρχουν οι απαιτούμενες για την εύρυθμη λειτουργία διαδικασίες – αν δεν υπάρχουν, αναφέρεται στην Επιτροπή Ελέγχου και ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΤΑΙ η επιχειρησιακή μονάδα να αποκτήσει, (β) αν είναι συνεπείς και καταγεγραμμένες – αν δεν είναι, ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΤΑΙ η επιχειρησιακή μονάδα να τις φτιάξει σωστά, (γ) αν ακολουθούνται – κι αν δεν ακολουθούνται, η Επιτροπή Ελέγχου υποχρεώνει την επιχειρησιακή μονάδα να τις ακολουθήσει, διαφορετικά παρεμβαίνει με expert auditors, υποχρεωτικές διοικητικές αλλαγές, διάλυση της μονάδας. Ο Εσωτερικός Έλεγχος, όποτε η περίπτωση το απαιτεί μπορεί να προσφύγει στις υπηρεσίες εξωτερικών ειδικών.

  Όπου επιχειρησιακή μονάδα βάλτε ό,τι θέλετε: εργαστήριο, κλινική, Τομέα, Τμήμα, Σχολή, Data Room, Τεχνική Υπηρεσία, Λογιστήριο, Κληροδοτήματα, ΕΛΚΕ, … Αυτός είναι ο έλεγχος που έχει σημασία. Όλα τα άλλα είναι κοροϊδία, φερετζές! Αν ο κ. Μυλόπουλος (και όποιος άλλος Πρύτανις) είναι ειλικρινής και θέλει να υπάρχει έλεγχος, ας μιλάει για σχήματα τα οποία αξιόπιστα μπορεί να κάνουν τα παραπάνω.

  Αν θέλει το υπουργείο να καμώνεται ότι “αποδίδει στην κοινωνία” το πανεπιστήμιο με όλες τις δικλείδες και προχωρήσει σε ελέγχους-τραβεστί α-λα Μυλόπουλος, εδώ είμαστε!

  Η λογοδοσία είναι άλλο πράγμα. Έχει να κάνει με την τήρηση συμπεφωνημένων (ρητώς ή όχι). Η συμφωνία/σύμβαση αφορά τα δύο εμπλεκόμενα μέρη (ας πούμε Πανεπιστήμιο και Αρχή Χρηματοδότησης, ή Πανεπιστήμιο και Κοινωνία) και κάθε ένας πρέπει να έχει τις δικές του διαδικασίες και υπηρεσίες για να ελέγχει την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του άλλου. [Όπως λέει κι ο Πανάρετος – γκουρού του management ών – μέχρι τώρα το υπουργείο δεν ήλεγχε, τώρα ελέγχει, δηλαδή μέχρι τώρα η σχέση χαρακτηριζόταν από κυκλοφορία χαρτιών προς υπογραφήν, τώρα υποτίθεται ότι κάποιος τα κοιτάει κι όλας – εφ’ όσον είναι μέσα στις δικαιοδοσίες του καθενός, ο άλλος δεν έχει να πει κουβέντα!]

  Οι έννοιες, λοιπόν, Έλεγχος και Λογοδοσία έχουν συγκεκριμένο περιεχόμενο, αφορούν διαφορετικές διαδικασίες καθενός και δεν είναι noodle soup με γιαπωνέζικα μακαρόνια και χοιρινό. Ακόμη και τη noodle soup, αλλιώς την τρώει ο αδαής κι αλλιώς ο ειδήμων-ρέκτης (crf. Tampopo).

  Όσο για την Εποπτεία, μπορεί να χρειάζεται μπορεί και όχι. Αν ο νομοθέτης αναθέσει τη λογοδοσία σε Ανεξάρτητη Αρχή, απλώς απαιτείται η εποπτεία (όπως αυτή γίνεται για τις ΑΑ). Αν υπάρξει άλλο σχήμα, κάποιου είδους εποπτεία μπορεί να απαιτείται.

  Εν ολίγοις, η σούπα “Έλεγχος, Εποπτεία και Λογοδοσία” είναι απλώς το μελάνι της σουπιάς.

 6. Θέμης Λαζαρίδης
  January 22nd, 2011 at 20:34 | #6

  http://www.alfavita.gr/artro.php?id=19293

  «Στο Πανεπιστήμιο, υπουργέ μου γιατί για σας τα γράφω όλα αυτά, έχουν ανατραπεί πλέον όλες οι σχέσεις παραγωγής επιστήμης και επιστημόνων· όλες οι σχέσεις πια διέπονται από την αρχή της αλλαξοκωλιάς. »

  :)

 7. Θέμης Λαζαρίδης
  January 22nd, 2011 at 20:55 | #7
 8. plorius
  January 23rd, 2011 at 09:31 | #8

  http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_1_23/01/2011_429832

  Οχι άλλη μεταρρύθμιση!
  Tου Σταθη Ν. Καλυβα*

  >>>Υπάρχει λύση; Ναι, αλλά προϋποθέτει τρία πράγματα. Πρώτον, την αναγνώριση της χρεοκοπίας του παρόντος συστήματος και την απόρριψη της λογικής των αέναων μεταρρυθμίσεων. Δεύτερον, την αναγνώριση του εγγενούς πλουραλισμού στη λειτουργία της ανώτατης παιδείας και την απομάκρυνση από την ιδεολογία του ενός και μοναδικού μοντέλου. Δεν υπάρχει λόγος δίπλα στο δημόσιο πανεπιστήμιο να μην υπάρχει το ιδιωτικό, δίπλα στο ερευνητικό το διδακτικό κ. λπ. Τρίτον, μια λογική παράλληλων ταχυτήτων. Αυτό σημαίνει τη δημιουργία από το μηδέν ενός νέου δημοσίου πανεπιστημίου αριστείας που θα συγκέντρωνε τους καλύτερους καθηγητές και φοιτητές, θα τους πρόσφερε αντίστοιχες συνθήκες εργασίας και θα απαιτούσε από αυτούς την διεθνή καινοτομία και τη συνεχή ανταγωνιστικότητα. Το θεσμικό του πλαίσιο θα βασιζόταν στη λογική της Ανεξάρτητης Αρχής, συνδυάζοντας την αυτονομία του έναντι κρατικών και άλλων παρεμβάσεων με τη συνεχή λογοδοσία μέσω της πιο αυστηρής, εξωτερικής αξιολόγησης. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό, όπως έχει ορθώς επισημανθεί. Το μόνο που χρειάζεται είναι η βούληση της εφαρμογής. Παράλληλα, με το νέο δημόσιο πανεπιστήμιο αριστείας, θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα άλλο, επίσης δημόσιο, πανεπιστήμιο προσανατολισμένο στη διδασκαλία που θα παρείχε ένα αξιοπρεπές επίπεδο παιδείας δίχως τις υψηλές απαιτήσεις του προηγούμενου. Και τέλος, ως προσωρινή λύση, θα μπορούσε να διατηρηθεί, περιχαρακωμένο και με ελάχιστους πόρους, το σημερινό απαξιωμένο πανεπιστήμιο των μετρίων, ώσπου να εκλείψει το εναπομείναν προσωπικό του.

  Παραθετω ενα μεγαλο αποσπασμα απο το αρθρο για να τονισω την ιδεα των πανεπιστημιων δυο ταχυτητων. Το ειχα προτεινει κι εγω (πιο απλα) σε παλαιοτερη αναρτηση. Νομιζω οτι ειναι το μοναδικο μοντελλο που θα μπορουσε να δουλεψει. Το προβλημα με την μεταρρυθμιση τωρα ειναι οτι οπως ειναι κατασκευασμενη αφηνει πολλα παραθυρακια να μην εφαρμοστει, και αυτο θα ειναι το χειροτερο.

 9. Θέμης Λαζαρίδης
  February 1st, 2011 at 10:08 | #9

  http://www.esos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=11404:epistoli-panepistimiakon-ta-panepistimia-na-meinoun-anoixta-kai-zontana&Itemid=1796

  Δεν λένε όμως κάτι συγκεκριμένο. Όλοι θέλουν δήθεν μεταρρύθμιση, αλλά ποια μεταρρύθμιση;

 10. lolita
  February 1st, 2011 at 10:23 | #10

  @Θέμης Λαζαρίδης

  είδατε ποιοί υπογράφουν?

  ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ (ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΠΑΛΑΙ ΠΟΤΕ)
  ΡΑΠΑΝΟΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ)
  ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ !!!!!! (ΑΔΕΛΦΟΣ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΥ) !!!!!
  ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (ΙΟΒΕ)

  τους άλλους δεν τους ξέρω. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΒΑΘΥ ΠΑΣΟΚ, κάποιου είδους

  ΚΑΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ αύτή η επιστολή αλλά θέλει αποκρυπτογράφηση (ΜΑΛΛΟΝ, ΠΑΝΑΡΕΤΕ -ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ προσέξτε , είμαστε και εμείς εδώ)

 11. Θέμης Λαζαρίδης
  February 1st, 2011 at 10:54 | #11

  Η επιστολή διακινήθηκε από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου.

 12. M. Koutsilieris
  February 2nd, 2011 at 08:36 | #12

  @Θέμης Λαζαρίδης
  Είναι όλοι υπέρ μιας μεταρρύθμισης. Ποίας μεταρρύθμισης όμως δεν μας το λένε???.

  Ελπίζω (προφανώς γιατί είναι σοβαροί άνθρωποι οι υπογράφοντες) να μην έχει σχέση με αυτή που κάποιοι «λερωμένοι» πρώην πανεπιστημιακοί ηγήτορες προωθούν???!!!. Εκείνης δηλαδή που δεν θα θίγει το βασικό σημείο «ανησυχίας τους». Του εξωτερικού οικονομικού ελέγχου, για το που «πήγαν & πάνε τα λεφτά» (βλέπε κονδύλια). Στο σημείο δηλαδή της επαφής των συμφερόντων της εκάστοτε «πολιτικής ηγεσίας» με μια συγκεκριμένη «ακαδημαϊκή νομενκλατούρα», που ενώ δεν παρήγαγε τίποτε και δεν έφερε κανένα ανταγωνιστικό πρόγραμμα ή χρηματοδότηση από ιδιωτικούς φορείς, καλά ροκάνισε μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ με κατευθείαν αναλήψεις έργων δήθεν αναπτυξιακών τα τελευταία 10 χρόνια. Να γιατί οι εκάστοτε «κολαούζοι πανεπιστημιακοί» των υπουργών βρίσκονται στα πράγματα, εντελώς τυχαίως, μόλις αναλαμβάνει κάποια νέα πολιτική ηγεσία στο υπουργείο!!!. Αν δεν σπάσει η παραπάνω «οικονομική σχέση» δεν θα γίνει τίποτε, οτιδήποτε και να προβλέπει ο νέος νόμος.

 13. Θέμης Λαζαρίδης
  February 3rd, 2011 at 15:32 | #13

  Δελτίο Τύπου 03/02/2011

  Σημεία ομιλίας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννας Διαμαντοπούλου στο Ελληνικό Παρατηρητήριο της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Λονδίνου (LSE)
  Η Παιδεία είναι η υπόσχεση της Ελλάδας για την αλλαγή
  Τις βασικότερες τομές στο ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα ανέπτυξε η Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννα Διαμαντοπούλου, σε ομιλία της στο LSE , με θέμα «ο ρόλος της Εκπαίδευσης στην οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας»
  H Υπουργός κάνοντας μία εισαγωγή στο ζήτημα της ελληνικής οικονομικής κρίσης και την αντιμετώπισή του από την κυβέρνηση τόνισε ότι οι αλλαγές που ετοιμάζονται στην Παιδεία εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο των πολυδιάστατων προγραμμάτων μεταρρύθμισης των περισσότερων τομέων της δημόσιας διοίκησης.
  «Η Παιδεία είναι η υπόσχεση της Ελλάδας για την αλλαγή» δήλωσε η Υπουργός, και τόνισε ότι οι αλλαγές στην Εκπαίδευση δεν επιβάλλονται από το μνημόνιο. Αφορούν αλλαγές στη διοικητική δομή και στον τρόπο λειτουργίας της Εκπαίδευσης.
  Οι βασικοί πυλώνες των αλλαγών είναι:
  • εκπαίδευση προσανατολισμένη στις ανάγκες των μαθητών
  • αλλαγές στην τακτική και στις μεθόδους διδασκαλίας
  • ψηφιακή εκπαίδευση
  • επαναπροσδιορισμός και διαφύλαξη αξιών όπως η αξιοκρατία και η υπευθυνότητα
  • συνεχής εκπαίδευση των διδασκάλων
  • Διά Βίου Μάθηση
  • ενίσχυση προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης
  Η βασική αλλαγή στον τομέα της Παιδείας, ωστόσο, εντάσσεται στο πλαίσιο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και αφορά στην αναμόρφωση των ελληνικών Πανεπιστημίων. Με στόχο την αλλαγή στον τρόπο διοίκησης των Πανεπιστημίων, -διαβεβαιώνοντας ότι ο δημόσιος χαρακτήρας της Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι αναμφισβήτητα κατοχυρωμένος και αποκλείοντας τους όποιους ισχυρισμούς για την επιβολή διδάκτρων στους φοιτητές-, η Υπουργός αναφέρθηκε επιγραμματικά στις βασικότερες αλλαγές που προωθούνται στα Πανεπιστήμια:
  • άνοιγμα των Πανεπιστημίων στο διεθνές κοινό με προγράμματα ανταλλαγών και επισκέπτες καθηγητές από το εξωτερικό
  • σύνδεση των Πανεπιστήμιων με τις ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας
  • αξιολόγηση των Πανεπιστημίων και των τμημάτων τους
  • αλλαγή στην διοίκηση των Ιδρυμάτων

  Επίσης σε ερωτήσεις από τον καθηγητή και πρόεδρο του Hellenic Observatory, Kevin Featherstone, η Υπουργός σημείωσε:
  • Οι αλλαγές στην Εκπαίδευση αποτελούν ένα πολύ σημαντικό βήμα, αλλά και μία πραγματικότητα που πρέπει επιτέλους να τεθεί επί τάπητος. Κάθε Πανεπιστήμιο και κάθε τμήμα θα πρέπει να ανταποκριθεί στις αντίστοιχες απαιτήσεις.
  • Αλλαγές σε όλες τις πανεπιστημιακές διαδικασίες, ώστε να είναι ανοικτές σε όλους τους ενδιαφερόμενους και να εκλείψουν φαινόμενα αναξιοκρατίας που ουσιαστικά απέκλειαν τους ταλαντούχους νέους από πολλές πανεπιστημιακές δραστηριότητες.
  • Η μεταρρύθμιση – κλειδί βρίσκεται στις αλλαγές στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι οποίες θα αποδώσουν καρπούς στα επόμενα χρόνια όταν οι μαθητές γίνουν φοιτητές.

  Σε ερωτήσεις του κοινού :

  • Για την εφαρμογή των αλλαγών στην Εκπαίδευση η Υπουργός τόνισε ότι οι αλλαγές στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ουσιαστικά απελευθερώνουν τους περιορισμούς στο διδακτικό υλικό και υιοθετούν μέτρα αξιολόγησης σε κάθε τάξη.
  • Για τον διαχωρισμό Εκκλησίας – Κράτους, η Υπουργός σημείωσε ότι ο θεσμός της Εκκλησίας είναι συνδεδεμένος με πολλούς τομείς της ελληνικής πραγματικότητας, αλλά όσον αφορά στην Παιδεία δήλωσε ότι η αναμόρφωση της διδακτέας ύλης των μαθημάτων αφορά και στα θρησκευτικά.
  • Για την πιθανότητα περικοπών και καταργήσεων σε τμήματα κοινωνικών επιστημών, η Υπουργός δήλωσε ότι οι κοινωνικές επιστήμες είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο των ελληνικών Πανεπιστημίων, στο οποίο θα συνεχίσει να παρέχεται σημαντική στήριξη.
  • Για την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου, η Υπουργός απέκλεισε κάθε περίπτωση αστυνομικής επέμβασης στα ελληνικά Πανεπιστήμια και υπογράμμισε ότι θα ληφθούν μέτρα προστασίας τους, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, ώστε να εκλείψουν τα περιστατικά ανεξέλεγκτης εισόδου στους πανεπιστημιακούς χώρους. Επιπλέον, δήλωσε ότι θα υπάρξουν νέοι εσωτερικοί κανονισμοί που θα ορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καθηγητών και φοιτητών.
  • Σχετικά με τις δαπάνες για την Παιδεία και τη σύγκρισή τους με τις αμυντικές δαπάνες της χώρας, η Υπουργός, τόνισε ότι η Ελλάδα όσον αφορά στις εκπαιδευτικές δαπάνες βρίσκεται μεταξύ των πρώτων πέντε χωρών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ζήτημα δεν έγκειται ουσιαστικά στο ποσοστό, αλλά στη σωστή κατανομή του στους εκπαιδευτικούς φορείς. Επιπλέον συμπλήρωσε ότι οι αμυντικές δαπάνες είναι για την Ελλάδα ένα ιδιαίτερο ζήτημα που αφορά σε μια συγκεκριμένη κατάσταση.
  • Σχετικά με το ζήτημα της παροχής ασύλου στη χώρα μας με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του ΕΔΑΔ (για την Ελλάδα και το Βέλγιο) που καταδίκασε την Ελλάδα για την άσχημη μεταχείριση ενός αιτούντος άσυλο από τις ελληνικές αρχές, η Υπουργός υπογράμμισε ότι το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης είναι σοβαρό για μία χώρα όπως η Ελλάδα, που μόνο την περασμένη χρονιά αποτέλεσε την πύλη εσόδου για περίπου 130.000 παράνομους μετανάστες από τα σύνορα με την Τουρκία. Επεσήμανε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή για πρώτη φορά νέα σχετική νομοθεσία για το ζήτημα αυτό, γεγονός που αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου.

 14. M. Koutsilieris
  February 3rd, 2011 at 17:34 | #14

  …«Η Παιδεία είναι η υπόσχεση της Ελλάδας για την αλλαγή» δήλωσε η Υπουργός, και τόνισε ότι οι αλλαγές στην Εκπαίδευση δεν επιβάλλονται από το μνημόνιο.

  Αν είναι έτσι, τότε τα περι συνταγματικότητας είναι σίγουρα σημαντική παράμετρος στη στρατηγική.

 15. vam
  February 9th, 2011 at 11:20 | #15
 16. Παραμυθιασμένος
  February 9th, 2011 at 21:33 | #16

  Εχω την αίσθηση διαβάζοντας όλες τις ερωτήσεις και τα ποσοστά των θετικών απαντήσεων, ότι η έρευνα είναι μαϊμουδιασμένη… Αρκετοί συνάδελφοι έχουν την ίδια άποψη. Αχ Αννούλα.

 17. Παραμυθιασμένος
  February 9th, 2011 at 22:09 | #17
 18. parsifal
  February 9th, 2011 at 22:34 | #18

  @vam
  @Παραμυθιασμένος
  Είναι δεν είναι μαϊμουδιασμένες οι απόψεις και το timing, δεν αλλάζει το γεγονός ότι φοιτητές και γονείς κάπως έτσι σκέφτονται. Οι μειοψηφίες είναι αυτές που έχουν άλλη στάση και γνώμη, που απλώς εμφανίζεται ως πλειοψηφική εντός των ΑΕΙ λόγω του αυτισμού και της εσωστρέφειάς τους.

 19. vam
  February 10th, 2011 at 07:50 | #19

  Το ότι συμφωνώ με κάποιες από τις απόψεις που προκύπτουν από την ‘έρευνα’ δεν σημαίνει ότι δεν θλίβομαι από την προφανή μεθόδευση με τις έντεχνα διαμορφωμένες ερωτήσεις και φυσικά με την όλη προπαγάνδα.
  Μεγαλύτερο δε θέμα όλων για μένα είναι ότι ενώ εμείς που ζούμε το σύστημα αναλώσαμε ώρες επί ωρών διαλόγου και περίσκεψης για να κατανοήσουμε τις προτάσεις του υπουργείου και τις προεκτάσεις που μπορεί να έχουν, όπως επίσης έχουμε σπάσει το κεφάλι μας με βάση πρωτογενή στοιχεία, από την ίδια μας την απασχόληση, για να καταλήξουμε σε διαπιστώσεις και προτάσεις, το υπουργείο νομίζει ότι με ένα ερωτηματολόγιο σε 400 φοιτητές και 400 γονείς (10 λεπτά υπόθεση το καθένα) μπορεί κατ’αρχήν να διακρίνει τις απόψεις και τους προβληματισμούς της κοινωνίας, ότι αυτές (απόψεις, προβληματισμοί) μπορούν να εκφραστούν από τις ερωτήσεις όπως τίθενται και στη συνέχεια να τεκμηριώσει με βάση τις απαντήσεις τις όποιες αποφάσεις.

 20. parsifal
  February 10th, 2011 at 11:14 | #20

  @vam
  Έτσι όπως το θέτεις έχεις δίκιο.

  Βέβαια διαχρονικά οι μειοψηφίες δημιουργούν τα προβλήματα στα ΑΕΙ (δυστυχώς με την ανοχή και απάθεια της πλειοψηφίας).

 21. Τηλεθεατής
  February 10th, 2011 at 12:50 | #21

  Αφενός συμφωνώ με το vam. Αφετέρου, από τα υπουργεία δεν περιμένουμε και καμιά υψηλή ποιότητα, ούτε στη σκέψη ούτε στην πράξη. Τουλάχιστον ας βρεθεί ένας τρόπος να συνειδητοποιήσει η πλειοψηφία ότι είναι πλειοψηφία. Ίσως έτσι καταφέρουν οι σιωπηλοί να φοβούνται λιγότερο και να επιβάλουν κάπως την παρουσία τους, αν όχι τη γνώμη τους. Διότι με τον τρόπο που διαχειρίζονται τις καταστάσεις οι γνωστές θλιβερές μειοψηφίες, οι απλοί φοιτητές και οι γονείς τους ούτε ξέρουν πόσο διαδεδομένες είναι οι δικές τους απόψεις ούτε φυσικά τολμούν να τις εκφέρουν.

 22. Παραμυθιασμένος
 23. Παραμυθιασμένος
  February 11th, 2011 at 13:58 | #23

  Η συνεδρίαση των Πρυτάνεων-Αντιπρυτάνεων και Υπευθύνων των Ειδικών Λογαριασμών, έχει αυτή την φορά και Βουνό και Θάλασσα…Βυτίνα-Ναύπλιο. Ετσι και ο εσωτερικός τουρισμός ενισχύεται!!! Μπράβο στον Πρόεδρο των Πρυτάνεων κ. Παπαθεοδώρου που είχε αυτή την φαεινή ιδέα.

  http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=255508&cid=4

  Θα ήταν καλό να μπορούσε να υπολογίσει κάποιος τα άτομα μετά της ακολουθίας τους, επίσημοι-ανεπίσημοι σύζυγοι, οδηγοί, παρατρεχάμενοι, αυτοκίνητα, (από αυτά που κατήργησε ο κ. Ραγκούσης στις αρχές του 2010) κλπ. και το κόστος όλων αυτών και να τα συγκρίνει με τα αποτελέσματα της συνόδου…

  Μήπως δεν υπάρχουν πια σύγχρονα μέσα για να συνεδριάσουν οι Πρυτάνεις μας και μετακινούνται από βουνό ες θάλασσαν αφήνοντας τα ιδρύματα χωρίς διακυβέρνηση στην εποχή του μνημονίου; Ποιός πληρώνει όλα τα παραπάνω;

Comment pages
1 2 3 2449
Comments are closed.